No. 1 Bai Shi Road, Nanshan District
Shenzhen, China

t: 86 (755) 690 0111